PROGRAMOVÉ PRIORITY STRANY Slovenský PATRIOT PRE VOĽBY DO EP 2024-2029

(stručná charakteristika kandidátov)

I.

Úvodné ustanovenie

Európsky parlament rozhoduje o veľkom počte komplexných tém, vymedzených v Zmluve o fungovaní EÚ, Zmluve o EÚ, v súlade s Rokovacím poriadkom v 20 stálych výboroch EP. Vo výboroch sa hodnotia a prípadne menia či dopĺňajú legislatívne návrhy Európskej komisie, tiež sa tu začínajú rokovania o konkrétnych témach s ministrami štátov EÚ. Vo výboroch sa predstavujú návrhy uznesení k diskutovaným témam. Výbor tvorí 25 až 70 poslancov EP. Poslanci EP vo výboroch pripravujú podklady na plenárne schôdze Európskeho parlamentu.

II.

Pôsobenie europoslancov, navrhnutých na kandidátnej listine strany Slovenský PATRIOT v prípade zvolenia do EP

Vychádzajúc zo základných princípov činnosti poslanca EP strana Slovenský PATRIOT zostavila kandidátnu listinu (príloha Kandidátna listina) výlučne z kandidátov, ktorí sú odborne spôsobilí v prípade ich zvolenia pracovať vo výboroch EP.

Výbor pre kultúru a vzdelávanie (CULT)

- Mgr. Miloš STRONČEK, učiteľ, predseda Okresnej organizácie Rusínskej obrody vo Svidníku, člen folklórnych súborov Torysa, Makovica, člen vokálno-inštrumentálnych skupín IBIS, Carmen

- Mgr. Silvia GOMBÁROVÁ ZORIČÁKOVÁ, riaditeľka Základnej umeleckej školy v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách, členka Komisie školstva, kultúry, športu, zdravotníctva a sociálnych vecí na MsÚ Vysoké Tatry, vysokoškolské vzdelanie v oblasti hudby a pedagogiky

- Mgr. Lucia VARŠOVÁ, stredoškolská učiteľka, členka folklórneho súboru, huslistka, lokálpatriotka Spiša, znalá regionálnych pomerov a ich problematiky

V prípade zvolenia týchto kandidátov do EP a ich práca vo výbore EP CULT je zárukou šírenia dobrého mena Slovenska v EÚ, obhajovania práv občanov Slovenska, národnostných menšín, identity a kultúrnych tradícií, ochrany a presadzovania kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, kultúrneho dedičstva, umeleckej tvorby a slovanskej vzájomnosti.

Výbor EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI)

- MUDr. Zdenek HOLEŠOVSKÝ, lekár, absolvent Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Odborník v odbore chirurgia a traumatológia, súdny znalec v odbore úrazovej chirurgie, športový lekár aj pri hokejovej reprezentácii SR a v ženskom basketbale v Poprade až doposiaľ.

- MVDr. Miroslav MIKUDA, veterinárny lekár, s dlhoročnými odbornými skúsenosťami

- Ondrej VANEČKO, šéfkuchár s dlhoročnou praxou, ktorý, ako vyplýva z jeho profesie, vie posúdiť kvalitu potravín, ich pôvod a určite má záujem na tom, aby Slovensko používalo predovšetkým zdravé slovenské výrobky a potraviny

2

Programy a osobitne potrebné kroky v oblasti zdravia obyvateľstva, kontroly farmaceutických a kozmetických výrobkov, zdravotných aspektov bioterorizmu, Európskej agentúry pre lieky, Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, vrátane nedomyslených opatrení aj v súvislosti s pandémiou COVID, veterinárnej starostlivosti, týkajúcej sa ochrany proti rizikám na ľudskom zdraví, chovu zvierat a zdravé potraviny, sú jednou zo základných priorít strany Slovenský PATRIOT v eurovoľbách.

Vyššie menovaní kandidáti do EP sú zárukou, že v prípade ich zvolenia vo Výbore ENVI budú odborne pôsobiť tak, aby to nebolo na ujmu občanom Slovenska a zdravých slovenských potravín a rozumnému chovu zvierat, bez zbytočných, niekedy neakceptovateľných zásahov z Bruselu.

Výbor EP pre priemysel, výskum a energetiku (TRE)

- Ing. Štefan LOVAS, PhD., manažér v elektroenergetike.

Lacné a dostupné energie sú základom ekonomiky štátu, podnikateľského prostredia a komfortného života občanov Slovenska.

Dlhoročný manažér a odborník na energetiku Ing. Lovas, PhD. je zárukou, že v prípade jeho zvolenia do EP bude vecne a odborne vo Výbore TRE presadzovať energetickú sebestačnosť Slovenska, lacné a dostupné energie, zaoberať sa opatreniami Únie, týkajúcich sa fungovania vnútorného trhu s energiou, bezpečnosť dodávok, presadzovania efektívnosti úspory energie a vývoja nových a obnoviteľných zdrojov energie.

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO)

- Mgr. Helena MEZENSKÁ je mediátorkou a spotrebiteľskou ombudsmankou, poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Poprade. Je odborníčkou na spotrebiteľské právo, absolvovala Kurz pre európske spotrebiteľské právo. Jej dlhoročné skúsenosti v oblasti ochrany práv spotrebiteľov ju predurčujú na to, aby v prípade zvolenia do EP pôsobila vo Výbore IMCO. Úloha ochrany práv spotrebiteľov je dôležitou prioritou strany Slovenský PATRIOT v eurovoľbách.

Výbor EP pre regionálny rozvoj (REGI)

-Ing. Marián STRÁŇAVSKÝ, absolvent Slovenskej technickej univerzity, Materiálovo technologickej fakulty, pracuje v oblasti implementácie informačných technológií, v prevažnej miere na zahraničných projektoch v Európe, pôsobí ako koordinátor duálneho vzdelávania, realizuje projekty na zvyšovanie zručností v oblasti IT, podporuje v regióne mládežnícky šport a šport dospelých

- Ing. Ivan SLANÝ, manažér, absolvent Technickej univerzity v Ostrave, riaditeľ  spoločnosti na výrobu tepla, teplej vody a správa bytov -  TERMIA s.r.o. v Trenčianskych Tepliciach

Odbornosť, lokálpatriotizmus, podpora regiónov, ich technologická vyspelosť, aj v nedosiahnuteľných oblastiach Slovenska, je predpokladom, že vyššie menovaní v prípade ich zvolenia do EP boli by prínosom pre prácu vo Výbore REGI.

3

Výbor pre práva žien (FEMM)

- JUDr. Martina EDERY LYSINA, právnička, dlhší čas pôsobila v zahraničí, vie, čo je nenávisť medzi národmi, vyvolaná nezodpovednými politikmi, pozná vojnové konflikty a predovšetkým to, ako v dôsledku takýchto udalostí trpia predovšetkým ženy, matky a deti

- Mgr. Gabriela MICHALÁKOVÁ, pedagogička, ktorej prioritou sú tiež práva žien

Spolu tieto dve kandidátky na kandidátnej listine strany Slovenský PATRIOT, by určite odborne a profesionálne vo Výbore FEMM zastupovali Slovensko, práva žien, matiek samoživiteliek a ich dôstojné postavenie v spoločnosti a EÚ.

Výbor pre hospodárske a menové veci (ECON)

- Ing. Miroslav JÄGER, manažér v oblasti menových a finančných systémov, vrátane vzťahov s finančnými a menovými inštitúciami a organizáciami, ekonóm a v prípade zvolenia do EP by skutočne našiel uplatnenie vo Výbore ECON.

Výbor pre zahraničné veci (AFET)

- Mgr. Michal RADAČOVSKÝ, MBA, hovorca strany Slovenský PATRIOT, absolvent zahraničnej vysokej školy, pôsobil ako asistent v EP pre britskú delegáciu, pracoval v samospráve, zúčastňuje sa medzinárodných pozorovacích misií a v prípade potreby spolupracuje s príslušnými delegáciami pre zahraničné vzťahy. Vzhľadom na jeho skúsenosti v zahraničnej politike v prípade zvolenia do EP, bol by pre Slovensko prínosom vo Výbore AFET.

- JUDr. Miroslav RADAČOVSKÝ, líder kandidátky strany Slovenský PATRIOT do eurovolieb, emeritný sudca, pôsobiaci v justícii takmer 40 rokov, súčasný europoslanec, určite so skúsenosťami v odbore medzinárodného práva, ústavného práva a v otázkach demokracie, právnej a národnej suverenity Slovenska.

III.

Záverečné ustanovenie

Strana Slovenský PATRIOT si uvedomuje vážnosť a zodpovednosť volieb do Európskeho parlamentu. Pri zostavovaní kandidátnej listiny zamerali sme sa výlučne na odbornosť, profesionálne a životné skúsenosti kandidátov. Na kandidátnej listine nie sú youtuberi, blogeri, klávesnicoví hrdinovia zo sociálnych sietí, ani tzv. známe, často neodborné osobnosti, potrebné len na prilákanie voličov. Žiadny z kandidátov strany Slovenský PATRIOT sa neživil, neživí ani nepotrebuje sa živiť politikou, všetci majú svoje občianske povolania. Majú pozitívny vzťah k Slovensku a všetkému, čo je na prospech Slovenska, nech už prichádza z ktorejkoľvek svetovej strany. Všetci sa hlásime k slovanskej spolupatričnosti a hrdosti na svoj pôvod.

Strana Slovenský PATRIOT akceptuje aj všeobecné frázy nám myšlienkovo a politicky blízkych strán, uchádzajúcich sa o účasť v EP, t. j.

- zabrániť zrušeniu práva veta národným štátom,

- neakceptovať kvóty pri prerozdeľovaní nelegálnych migrantov,

- uplatňovať suverénnu zahraničnú politiku a mierové diplomatické riešenie konfliktov ako aj boj proti všetkým formám extrémizmu a hnutiam, potláčajúcim základné práva a slobody občanov, bez ohľadu na ich národnostnú či etnickú príslušnosť, pod heslom "Patriotizmus áno, nacionalizmus nie".

Strana pôjde do volieb s heslom "Obhajovať, brániť a presadzovať záujmy Slovenska v Európskej únii".

15.03.2024

JUDr. Miroslav Radačovský

predseda strany Slovenský PATRIOT